این کوپن ها مخصوص عاملین بوده و یا در زمان های مختلف برای مشتریان عمومی یا اختصاصی تعریف خواهد شد و به استحضار ایشان خواهد رسید.