• 17 فروردین، 1401

    بیل گیتس : خیلی از این همه گیری گذشته است

    بیل گیتس : خیلی از این همه گیری گذشته استخوش‌بین متعصب فکر می‌کند که افراد مضطرب (مثل من) باید از کووید گذر کنند و برای بیماری‌زای شریر بعدی برنامه‌ریزی کنند.بیل گیتس می گوید همه گیری ها را می توان لغو کرد، اما رهبران جهان باید از هم اکنون آماده شدن برای تهدید بعدی...